Зеленият път на директните плащания


Реформата в Обща селскостопанска политика на Европейския съюз за периода 2015-2020 още по-активно води земеделските стопани в посока опазване на природните ресурси като „обвързва“ необвързаните директни плащания с т.нар. зелени плащания.


Цената на това обвързване е отделянето на 30 % от годишния финансов пакет за директни плащания за всяка държава за зелените плащания, чиито три елемента са разнообразяване на културите, запазване на постоянно затревените площи и отделяне на екологично насочени площи в стопанствата на фермерите. Зелените плащания са надграждане на действащите условия по кръстосаното съответствие – законоустановените изисквания за управление и правилата за добро земеделско и екологично състояние. И ако до момента неспазването на някои от тези изисквания водеше до налагане на административна санкция от ДФЗ, с въвеждането на зелените плащания вече става въпрос за отделна субсидия, обвързана с изпълнението на определени задължения.

/Green_payments/green_structure.png


Зелените плащания се прилагат в три направления, в зависимост от структурата на земеделското стопанство, неговия размер и отглежданите култури.


Разнообразяването на отглежданите култури е първото изискване, което земеделските стопани трябва да прилагат в своите стопанства. При изчисляването на площта, която заемат отделните култури, Разплащателната агенция ще отчита културите в периода от 15 май до 15 юли на годината на кандидатстване.


Второто изискване е отделянето и поддържането на екологично насочени площи (ЕНП). Европейското законодателство дава възможност на всяка държава-членка да определи видовете площи, които трябва да се отделят и поддържат в земеделските стопанства с цел опазване на биоразнообразието, традиционните практики и елементи на ландшафта.  ЕНП могат да са част от обработваемите площи на стопанството, засети с определени култури или под угар, а също така и елементи на ландшафта (единични и групи дървета и синори), които не се използват за земеделска дейност, но са част от стопанството (налично е правно основание за ползване на тези площи).


Третият елемент на зелените плащания е запазване на постоянно затревените площи. Ако фермерът стопанисва екологично чувствителни постоянно затревени площи, те ще бъдат включени като част от слой „Постоянно затревени площи“, поддържан от Министерство на земеделието и храните. Екологично чувствителните постоянно затревени площи са тези, които попадат в защитени зони по Натура 2000, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Изискването за зелени плащания е свързано със забрана за разораване на тези площи, както и превръщането им в обработваеми земи.


Намаленията за неспазване на условията за зелени плащания са сериозни, като стопаните могат да загубят до 50 % от цялата сума по схемата. Допълнителни санкции за неспазване на изискванията, ще се налагат от 2017 г.


За да подпомогне фермерите по-лесно да се ориентират какви точно са новите изисквания и дали стопанствата отговарят на тях, Център за иновативно земеделие създаде форма за проверка на тези изисквания. Нейната цел е да бъде ориентир при планиране на дейностите в стопанството без да претендира за изчерпателност. Резултатите имат информативен характер и представляват интерпретацията на ЦИЗ на законодателството в областта.

 

/Green_payments/green_check.png

Проверка на Вашето стопанство за изискванията за зелени плащания можете да направите тук.

 

За въпроси, коментари и предложения, ще се радваме да ни пишете на info (at) cia-bg.org или чрез формата в страница "Контакти"

 

◄ Обратно